Com sol·licitar la tarifa social per al pagament de l’aigua

L’aigua és un recurs essencial per a les tasques del dia a dia, encara que no tothom té la mateixa capacitat econòmica per a pagar-la. A Aigües de Barcelona són conscients de les dificultats que tenen certs col·lectius per a fer front a la factura de l’aigua i, per a posar-los-hi una mica més fàcil, s’ha introduït una tarifa social amb una bonificació econòmica.

Coneix en què consisteix aquesta tarificació social, quines persones poden sol·licitar-la, com fer-ho i molt més.

Què és la tarifa social d’Aigües de Barcelona?

La tarifa social consisteix en una reducció del 25 % de l’import de servei d’aigua en cada factura. En aquelles factures en les quals se superi el límit de consum del segon tram (que correspon a la despesa considerada com a bàsica) no s’aplicarà la bonificació, tot i que no es perd la condició de beneficiari.

Qui pot beneficiar-se de la tarifa social d’Aigües de Barcelona?

Els col·lectius que poden sol·licitar una tarificació social per pagar la factura de l’aigua són els següents:

 • Persones que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en desocupació.
 • Persones de més de 60 anys que perceben una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
 • Persones que perceben una pensió no contributiva per jubilació, invalidesa o retir per invalidesa.
 • Persones que perceben una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
 • Persones destinatàries dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
 • Persones perceptores del Fons d’Assistència Social (FAS).
 • Persones que perceben el fons de la Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI).
 • Persones perceptores de prestacions socials de caràcter econòmic per a atendre determinades situacions de necessitat bàsica.

Com i on cal sol·licitar la tarifa social per al pagament d’aigua?

Per sol·licitar la bonificació de la tarifa social tens 3 opcions: via online, presencial o per correu ordinari. Si decideixes fer-ho a través de la pàgina web, no serà necessari aportar documentació. En canvi, si fas el tràmit presencialment o per correu ordinari has d’emplenar i presentar:

 • Formulari G5309 de sol·licitud per a pensions mínimes contributives. Cal aportar el certificat que acrediti ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat (l’emet la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social).
 • Formulari G5310 de sol·licitud per a famílies amb tots els membres en l’atur.
 • Formulari 5311 de sol·licitud per a col·lectius d’especial protecció. Cal aportar el certificat o justificant que acredita pertànyer a aquest col·lectiu (es pot sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família).

Els tràmits presencials es poden fer en qualsevol oficina de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Altres ajudes per pagar l’aigua

A més de la tarificació social, Aigües de Barcelona disposa de més ajudes en tots els municipis en els quals proveeix aigua potable per als col·lectius amb dificultats econòmiques:

 • Fons de Solidaritat: bonificació en les properes factures valorada en 57 €, amb un màxim de 28,5 € per factura.
 • Cànon social: tarifa reduïda de 0,24 € per m³ si no se supera el límit del primer tram del cànon de l’aigua (9 m³ al mes).
 • TMTR social: bonificació del 50 % de la taxa metropolitana de tractament de residus.
 • Bonificació per a més de 3 persones: els habitatges en els quals viuen 4 persones o més poden sol·licitar una ampliació dels trams de la tarifa d’aigua. Les persones amb un grau de disminució superior al 75 % o amb un nivell III de dependència computen doble a l’efecte d’obtenir la bonificació.
 • Taxa de clavegueram: els titulars que es trobin en situació d’exclusió residencial i que viuen al municipi de Barcelona estan exempts de pagar la taxa.
Comparteix:

Si encara vols saber més...

Descobreix les dades més curioses de l’aigua de Barcelona amb el test que et plantegen alguns dels nostres membres de l’equip.

Cercar per categories